• /

អូស្ត្រាលី

តូយ៉ូតានី®គម្រោងសកល - អូស្ត្រាលី

ទីតាំង៖Ballina ប្រទេសអូស្ត្រាលី

Tបាទ:ផ្ទះកញ្ចក់ Polyfilm ពាណិជ្ជកម្ម

Cបង្វិល៖ផ្កានិងប៉េងប៉ោះ

Cលើស៖Toyotani® Clear Film និង Panda Film

Iកាលបរិច្ឆេទដំឡើង៖មេសា។2021