• /

អឺរ៉ុប

តូយ៉ូតានី®គម្រោងសកល - អឺរ៉ុប

ទីតាំង៖Limassol, Cyprus

ប្រភេទ៖ផ្ទះកញ្ចក់ពហុវិសាលភាព និងផ្លូវរូងក្រោមដី

ដំណាំ៖ផ្កានិងបន្លែ

គ្របដណ្តប់៖ខ្សែភាពយន្តផ្ទះកញ្ចក់ដែលសាយភាយ និងច្បាស់លាស់

កាលបរិច្ឆេទដំឡើង៖ឧសភា/២០២០