• /

អាមេរិក

តូយ៉ូតានី®គម្រោងសកល - អាមេរិក

ទីតាំង៖កាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក អាមេរិកខាងជើង

Tបាទ:ផ្ទះកញ្ចក់ពហុវិសាលភាព

Cបង្វិល៖Cannabis និងផ្កា

Cលើស៖ជម្រះខ្សែភាពយន្ត Poly

Iកាលបរិច្ឆេទដំឡើង៖ខែមិថុនា/2019